Gardeja

Nawigacja

Konkursy świetlicy REGULAMIN ŚWIETLICY Dowozy dzieci do szkoły Procedury świetlicy Regulamin dowozów i odwozów Dokumenty do pobrania Regulamin stołówki Regulaminy i podsumowanie konkursów świetlicowych

Świetlica

Regulamin dowozów i odwozów

 

 

plik do pobrania-------------->  Regulamin_dowozow__2020-21.

 

 

REGULAMIN   DOWOZÓW

I  ODWOZÓW   UCZNIÓW

  Szkoły Podstawowej w Gardei

ROK SZKOLNY 2020 / 2021

 

Wrzesień 2020 rok

 

REGULAMIN  DOWOZÓW  I  ODWOZÓW  UCZNIÓW

w Szkole Podstawowej w Gardei

I. ORGANIZACJA DOJAZDÓW

 1. Dojazdów uczniów z domu do szkoły i ze szkoły do domu prowadzony jest zgodnie
  z opracowanym „Rozkładem jazdy autobusów szkolnych dla uczniów” z poszczególnych miejscowości.
 2. Rozkład  dostosowany jest do planu zajęć lekcyjnych w poszczególnych dniach tygodnia.
 3. Rozkład ten zawiera informacje o godzinie przyjazdów i odjazdów autobusów szkolnych (na I i II zmianę) dla uczniów. 
 4. Rozkład kursów autobusów  szkolnych  jest umieszczony na tablicy ogłoszeń przy świetlicy oraz na stronie internetowej szkoły ( spgardeja.edupage.org ).
 5. W szczególnych okolicznościach wynikających ze zmiany rozkładu lekcji, kursy autobusów szkolnych  na dany dzień mogą być zmienione. Taka informacja zostaje podana zainteresowanym uczniom przez wychowawców.
 6. Jeżeli organizacja pracy w szkole przewiduje skrócone lekcje lub wcześniejsze zakończenie zajęć - uczniowie dojeżdżający oczekują na kurs autobusu w świetlicy szkolnej zgodnie z bieżącymi wytycznymi dyrekcji szkoły.
 7. Uczeń zarejestrowany jako „dowożony” może przyjechać lub wrócić do domu innym środkiem lokomocji (autobus kursowy-wykupiony bilet) tylko za zgodą  rodziców              ( prawnych opiekunów) ,którzy podpiszą oświadczenie, że wyrażają na to zgodę i biorą za swoje dziecko pełną odpowiedzialność. Rodzic musi podjąć tę decyzję na początku wrześniu i stosowne pismo złożyć u wychowawcy klasowego, który przekaże je do świetlicy.
 8. Uczeń, który na stałe lub w wybrane dni tygodnia nie będzie korzystał z przywozów           i  odwozów zobowiązany jest dostarczyć  wychowawcy świetlicy  stosowne oświadczenie podpisane przez rodziców ( prawnych opiekunów).
 9. Uczeń  zarejestrowany jako „dowożony” ,który będzie do szkoły przywożony i odbierany przez rodziców musi także przedstawić nauczycielom świetlicy oświadczenie podpisane przez rodziców ( prawnych opiekunów),  że wyrażają na to zgodę i biorą za swoje dziecko pełną odpowiedzialność.

 

 1. Uczniowie mogą wracać do domu innym kursem autobusu szkolnego ( wcześniejszym lub późniejszym) jeżeli w autobusie są wolne miejsca, a zmiana wynika ze zwolnienia z zajęć bądź z uczestnictwa w dodatkowych zajęciach.
 2. Uprawniony uczeń ma prawo do powrotu autobusem szkolnym niezależnie od tego, jakim środkiem lokomocji dotarł do szkoły.
 3. Uczniowie odjeżdżają bezpośrednio po zajęciach (jeśli jest kurs autobusu) lub czekają na odwóz w świetlicy szkolnej.

 

II. UCZEŃ  OBJĘTY  DOWOZEM  DO  SZKOŁY  I  ODWOZEM  ZE  SZKOŁY

 

 1. Uczeń ma prawo do:

     1) zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie wsiadania do autobusu,

     2) zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie jazdy,

     3) zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie wysiadania z autobusu,

     4) opieki w czasie oczekiwania na odwóz.

 

 1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze na przystanek autobusowy, oczekiwanie na przyjazd autobusu i drogę z przystanku do domu odpowiadają rodzice.

 

 1. Uczeń ma obowiązek:

 

 1. Punktualnie przychodzić na miejsce odjazdu autobusu do szkoły.
 2. Punktualnie zgłaszać się do opiekuna dowozów na holu szkolnym przed wyjściem
  na przystanek.
 3. Przebywać w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela w czasie oczekiwania na odwóz.
 4. Czekając na przyjazd autobusu przestrzegać zasad bezpieczeństwa i dobrego  zachowania.
 5. Bezwzględnie wykonywać wszystkie polecenia kierowcy autobusu, osoby czuwającej nad bezpieczeństwem w czasie dowozu oraz nauczyciela w czasie oczekiwania na dowóz.
 6. W czasie jazdy zachowywać się zgodnie z regulaminem dla ucznia przewożonego autobusem szkolnym :

 

  1. Do autobusu uczniowie mogą wsiadać za przyzwoleniem opiekuna, pojedynczo, wskazanym wejściem z założonymi maseczkami.
  2. Po wejściu do autobusu natychmiast zająć miejsca , których nie zmienia się podczas jazdy oraz zapiąć pasy bezpieczeństwa.
  3. Ucznia w autobusie obowiązuje odpowiednie zachowanie i kultura osobista.
  4. W czasie jazdy dbać o porządek i czystość, szanować wyposażenie autobusu.
  5. Uczeń w autobusie nie może swoim zachowaniem doprowadzać do sytuacji powodującej zagrożenie bezpieczeństwa swojego i innych.
  6. Uczeń musi bezwzględnie słuchać poleceń wydawanych przez opiekunkę / opiekuna
  7. Dzieci muszą stosować się do zasad tego regulaminu.
  8. Uczniowi dowożonemu  do i ze szkoły nie wolno:

- wsiadać i wysiadać z autobusu tylnymi drzwiami,

- wsiadać i wysiadać z autobusu bez zgody lub pod nieobecność opiekuna,

- wstawać ze swojego miejsca, otwierać okna, przeszkadzać innym kolegom itp.,

- zachowywać się głośno, rozmawiać z kierowcą,

- żądać zatrzymania się autobusu poza wcześniej uzgodnionymi przystankami.

  1. Wstawać z miejsc dopiero po zatrzymaniu się pojazdu, za zgodą osoby nadzorującej jazdę.
  1. Uczeń wsiada i wysiada na przystankach zawsze przy prawej krawędzi jezdni.
  2. Wychodzić wskazanymi drzwiami po wcześniejszym opuszczeniu pojazdu przez osobę nadzorującą.
  1. Uczeń, który ma przejść na drugą stronę jezdni, może to zrobić tylko z opiekunem        z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
  1. Niezwłocznie zgłaszać osobie nadzorującej niedyspozycje zdrowotne swoje lub kolegów.
  2. Uczeń ma obowiązek  dbać o dobro  i bezpieczeństwo wszystkich osób biorących udział w przewozach autobusem szkolnym, szczególnie innych przewożonych pojazdem dzieci.
  3. Za uszkodzenia wyposażenia autobusu odpowiedzialność ponoszą rodzice dziecka.

 

 1. W czasie drogi do szkoły i drogi powrotnej zachowywać ostrożność, zasady bezpieczeństwa, chodzić lewą stroną drogi.

 

 1. Uczniowi objętemu dowozem do szkoły i odwozem ze szkoły zabrania się:
  1. Samodzielnego opuszczania szkoły i wychodzenia na przystanek.
  2. Biegania po placu szkolnym.
  3. Przepychania się przy wsiadaniu do autobusu.
  4. Oddalania się od grupy bez zgody nauczyciela.
  5. Podchodzenia do autobusu do czasu wyrażenia zgody na wejście lub wyjście przez osobę sprawującą nadzór nad bezpieczeństwem w czasie przewozu.
 1. W przypadku nieprzestrzegania powyższego regulaminu, uczeń może zostać ukarany:
  1. Naganą dyrektora szkoły z jednoczesnym powiadomieniem rodziców.
  2. Obniżeniem oceny z zachowania.
  3. Pozbawieniem  możliwości  korzystania z dowozów autobusem  szkolnym.

 

III. PRZEBIEG  DOWOZÓW  I  ODWOZÓW  UCZNIÓW  DO  I  ZE  SZKOŁY

 

 1. ORGANIZACJA  DOWOZÓW

 

  1. Zadania osoby sprawującej nadzór nad bezpieczeństwem w czasie przewozów:
  1. Troska o bezpieczeństwo uczniów w trakcie wsiadania do autobusu (do czasu przyjazdu autobusu za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice).
  2. Sprawowanie dozoru nad uczniami w trakcie jazdy, wymaganie od dzieci zachowania zgodnego z regulaminem jazdy autobusem:
  3. Sprawowanie nadzoru nad uczniami przy wysiadaniu na przystanku przed szkołą.
  4. Zgłaszanie dyrekcji  wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu i organizacji przewozów oraz przypadków łamania przez uczniów niniejszego regulaminu.

 

2) Zadania szkoły:

a) Przejęcie opieki nad uczniami z chwilą ich przybycia do budynku szkolnego i zgłoszenie się na zajęcia lekcyjne lub zajęcia świetlicowe.

 

 

2. PRZEBIEG DOJAZDU DO SZKOŁY.

1) Dzieci oczekują na przystankach do czasu przyjazdu autobusu    (za ich bezpieczeństwo          w tym czasie odpowiadają rodzice).

 

2) Po przyjeździe autobusu na przystanek, osoba nadzorująca przejazd dzieci w autobusie dba o zapewnienie bezpieczeństwa i wprowadza uczniów do środka z założonymi maseczkami (z tym momentem przejmuje odpowiedzialność za porządek w autobusie). Po dojechaniu do szkoły wyprowadza dzieci      z autobusu , a tam czeka na nie dyżurujący nauczyciel świetlicy i wprowadza uczniów do  szkoły  .

 

18. ORGANIZACJA ODWOZÓW         

1) Zadania osoby sprawującej nadzór nad bezpieczeństwem w czasie przewozów:

 1. Przejęcie grupy od nauczyciela - wychowawcy świetlicy sprawującego nadzór nad uczniami na przystanku autobusowym . Troska o bezpieczeństwo uczniów w trakcie wsiadania do autobusu.
 2. Sprawowanie dozoru nad uczniami w trakcie jazdy, wymaganie od dzieci zachowania zgodnego z regulaminem jazdy autobusem.
 3. Sprawowanie nadzoru nad uczniami przy wysiadaniu na przystankach
  w  miejscowościach docelowych, a w razie potrzeby przeprowadzanie ich na drugą stronę jezdni.
 4.  Zgłaszanie dyrekcji Szkoły wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu i organizacji przewozów oraz przypadków łamania przez uczniów niniejszego regulaminu.

 

2) Zadania szkoły:

  1. Sprawowanie opieki nad uczniami do czasu przyjazdu autobusu i wejścia dzieci do autobusu w maseczkach.
  2. Sprawowanie opieki nad uczniami odjeżdżającymi (oczekującymi w świetlicy lub na przystanku szkolnym) do czasu przejęcia kontroli nad grupą przez osobę sprawującą nadzór nad bezpieczeństwem w czasie przewozów .

 

 1. PRZEBIEG ODWOZU
  1. Po zakończeniu lekcji bądź zajęć świetlicowych uczniowie samodzielnie schodzą do szatni, przebierają się i wchodzą na hol szkolny. Dyżurujący wychowawcy świetlicy sprawdzają obecność uczniów dojeżdżających.
  2. Pod opieką nauczyciela świetlicy podczas odwozów przechodzą na przystanek.
  3. Od momentu wprowadzenia grupy do autokaru, osoba nadzorująca przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów. Po dojechaniu do kolejnych przystanków osoba ta wyprowadza uczniów.
  4. Od tego momentu za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice.

 

   1. W sprawach  nieunormowanych  niniejszym  Regulaminem  wiążącą decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gardei.
   2. Postanowienia końcowe.
 1. Z treścią powyższego regulaminu zapoznani zostają w formie pisemnej opiekunowie przywozów i odwozów, rodzice uczniów oraz  wszyscy dojeżdżający uczniowie  i zobowiązują się na piśmie do jego przestrzegania.

 

 1. Regulamin zatwierdza Dyrektor Szkoły.

 

 

   1. Regulamin przyjęty podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej 01 września 2015r.

Aktualizacja regulaminu 04.09.2017r.

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

…………………...................................

 

Podstawą prawną do powyższego opracowania jest art. 17.ust. 3 ustawy z 7 września

1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 roku nr 67, poz. 329 z póź zm.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałam /em się z treścią  REGULAMINU DOWOZU I ODWOZÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej w Gardei ,który znajduje się  na stronie internetowej szkoły   spgardeja.edupage.org

ZOBOWIĄZANIE

Niniejszym  akceptuję  i  zobowiązuję  się ,  a  tym  samym  zobowiązuję  syna   /  córkę *

………………………………………………….ucznia /  uczennicę * klasy………………

z miejscowości ……………………………………………………….dojeżdżającego / -ej* autobusem  szkolnym  / autobusem kursowym  /  swoim  samochodem * do  szkoły  w S.P. Gardeja  w roku    szkolnym   2019/2020    do    przestrzegania   Regulaminu   dowozu                   i odwozu  uczniów  do  i  ze  szkoły  począwszy  od  pierwszego  dnia  roku  szkolnego.

Data i czytelny podpis rodziców /opiekunów prawnych/*…………………………………………….....

Uczeń / uczennica* podpis czytelny                                 ………………………………………………..

 

*Niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

      Zapoznałam/em się z treścią REGULAMINU DOWOZU I ODWOZÓW UCZNIÓW          w  Szkole Podstawowej w Gardei na godzinie wychowawczej.

Zobowiązuję się do jego przestrzegania:

LP.

KLASA …………………WYCHOWAWCA………………………………….

Nazwisko i imię ucznia

Data

Podpis

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

O Ś W I A D C Z E N I E

Ja niżej podpisany/a  oświadczam, że w dniu 02.09.2019r. zapoznałam/em się z treścią REGULAMINU DOWOZU I ODWOZÓW UCZNIÓW Szkole Podstawowej w Gardei           i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

 

Nazwisko i  imię opiekuna

……………………………………………………………………………………. 

Data, podpis opiekuna: …………………………………………………………...  

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Gardei
  ul. Sportowa1
  82-520 Gardeja
 • 55 2751477

Galeria zdjęć