Gardeja

Nawigacja

Profil szkoły Historia szkoły Dyrekcja szkoły Sekretariat szkoły Samorząd uczniowski Dni wolne SKO Librus Synergia Terminy klasyfikacji Spotkania z rodzicami DOKUMENTY DO POBRANIA PLAN LEKCJI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 23 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska "Bezimienni" Pieśń szkoły Caritas Rady pedagogiczne

O szkole

Profil szkoły

Szkoła Podstawowa  w Gardei im. Obrońców Westerplatte

- oddziały sportowe (od klasy IV)
- język angielski od klasy I
- język rosyjski od klasy VII
- zajęcia świetlicowe
- stołówka szkolna
- atmosfera sprzyjająca wszechstronnemu  rozwojowi ucznia
- wysoki poziom nauczania
- zapewniamy pełną i rzetelną wiedzę
 

 

 
 

 Szkoła prowadzi ciąg oddziałów sportowych od klasy IV szkoły podstawowej, zapewniając ciągłość szkolenia sportowego do klasy VIII  oraz ciąg klas na zasadach ogólnych. Nabór do oddziałów sportowych odbywa się na podstawie zaliczeń prób sprawności fizycznej, zaświadczenia lekarskiego o bardzo dobrym stanie zdrowia i pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów).

profile sportowe:

- piłka ręczna dziewcząt

-piłka nożna

-tenis stołowy

-unihokej

Świetlica szkolna
Zajęcia w świetlicy odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 16.00. Zajęcia prowadzi nauczyciel według miesięcznego planu pracy opiekuńczo- wychowawczego świetlicy. Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:

 • zapewnienie uczniom dojeżdżającym opieki w godzinach przed lub po lekcjach,
 • organizowanie dożywienia dla uczniów,
 • organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielenie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce,
 • wdrażanie dzieci do zabawy z zachowaniem zasad wspólnej współpracy w zespole,
 • tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu,
 • wprowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno-moralnej(odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i środowisku lokalnym),
 • wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za mienie cudze i własne,
 • wdrażanie nawyków zdrowego stylu życia,
 • prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

W porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gardei, Rogóźnie, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gardei szkoła organizuje pomoc materialną dla uczniów potrzebujących pomocy z przyczyn rodzinnych i losowych oraz bezpłatne dożywianie.

Samorząd Uczniowski
Działalność samorządu szkolnego skierowana jest głównie na uatrakcyjnienie życia szkolnego uczniów klas 1-6 szkoły podstawowej. Organizujemy różnego rodzaju dyskoteki okolicznościowe, apele, programy artystyczne. Wspomagamy również wszelkiego rodzaju akcje charytatywne. Dbamy o wystrój naszej szkoły.

Zajęcia pozalekcyjne
 • koło matematyczne
 • koło j. angielskiego
 • koło religijne
 • koło plastyczno-techniczne
 
 

 

 • koło teatralne
 • zajęcia pozalekcyjne – piłka ręczna
 • koło gitarowe
 • koło tenisa stołowego
 • redakcja gazetki „wodzu”
 • zajęcia sportowe
 • koło historyczne
 • zespół wokalny
 • koło historyczne
 • koło matematyczne
 • koło fizyczne
 • koło informatyczne

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Gardei
  ul. Sportowa1
  82-520 Gardeja
 • 55 2751477

Galeria zdjęć