Gardeja

Nawigacja

Konkursy świetlicy REGULAMIN ŚWIETLICY Dowozy dzieci do szkoły Procedury świetlicy Regulamin dowozów i odwozów Dokumenty do pobrania Regulamin stołówki Regulaminy i podsumowanie konkursów świetlicowych

Świetlica

Procedury świetlicy

procedury_sw._2019-2020

 

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W

ŚWI ETLICY  SZKOLNEJROK SZKOLNY 2019/2020

 

 

Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej:

 

 1. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia    

          rodziców/ prawnych  opiekunów  (Karta uczestnika świetlicy), składanego     

          corocznie w świetlicy do 20 września danego roku szkolnego.

 

     2. Rodzice / prawni opiekunowie mogą  zgłosić  dziecko do świetlicy                           

          w uzasadnionych przypadkach w późniejszym terminie, ale wyłącznie za zgodą      

         dyrektora szkoły.

 

     3. Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy są do pobrania u nauczycieli świetlicy  

          oraz na  stronie internetowej szkoły znajdującej się pod adresem                               

         www.spgardeja.edupage.org

   

    4. Do świetlicy przyjmowane są dzieci z klas I-III(SP).

 

    5. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci, których oboje rodziców      

          pracuje zawodowo, sieroty oraz z rodzin niepełnych.

 

    6 .Rezygnację z miejsca w świetlicy rodzic zobowiązany jest zgłosić do

nauczyciela świetlicy z miesięcznym wyprzedzeniem.

 

    7.  W świetlicy tworzone są 2 grupy wychowawcze nie przekraczające – 50 

wychowanków. Grupą opiekuje się jeden wychowawca - 25 uczniami.

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej przez rodziców:

 

 

 1. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej przyprowadzane są i odbierane osobiście przez rodziców / prawnych opiekunów z sali świetlicowej.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy.
 3. Dziecko przychodząc do świetlicy zgłasza nauczycielowi swoją obecność.
 4. Gdy dziecko wychodzi ze świetlicy, zgłasza swoje wyjście do domu nauczycielowi powiadamiając kto je odbiera.
 5. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela o odbiorze dziecka ze świetlicy.
 6. Dziecko ze świetlicy powinno być odbierane przez osobę dorosłą wskazaną przez rodziców, opiekunów, w karcie świetlicowej. W przypadku odbierania dziecka przez osobę nie wskazaną w karcie, dziecko musi posiadać upoważnienie pisemne czytelnie podpisane przez rodziców, opiekunów. Gdy upoważnienie znajduje się       w dzienniczku ucznia i nie ma możliwości skserowania go, dzienniczek pozostaje     w świetlicy do dnia następnego.
 7. Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej, nie może być w danym dniu przyjęte powtórnie.
 8. W wyjątkowych sytuacjach losowych nauczyciel może po uprzednim kontakcie         z rodzicem (telefonicznym) wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez osobę wskazaną przez rodzica. Osoba ta zobowiązana jest napisać oświadczenie o odbiorze dziecka, podpisując się pod nim czytelnie. Wychowawca legitymuje osobę odbierającą z dowodu potwierdzającego jej tożsamość, spisując przy tym wszystkie dane z tego dokumentu.
 9. Jeżeli dziecko samodzielnie wraca do domu musi posiadać pisemne oświadczenie tego faktu od rodzica, który wyraża zgodę na wyjście oraz deklaracje, iż ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko.
 10. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy.   Po godz. 16.00 nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy szkoły nie zapewniają dzieciom opieki i nie ponoszą odpowiedzialności za nie. O sytuacji nie odebrania             dziecka ze świetlicy wychowawca informuje Dyrektora szkoły

 

Procedura w przypadku, gdy rodzice lub opiekunowie nie odebrali dziecka ze świetlicy do godziny 16.00:

 

 

 1. Wychowawca świetlicy kontaktuje się z rodzicami bądź opiekunami dziecka, wskazanymi w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej. Ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka nie przekraczający 30 minut. Gdy taka sytuacja powtarza się rodzic zostaje pouczony, iż w przypadku dalszego nieterminowego odbierania dziecka, może ono zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom (policja).

 

 1. W sytuacji gdy nauczyciel nie może nawiązać kontaktu z rodzicami bądź opiekunami dziecka, nauczyciel informuje Dyrektora szkoły świetlicy                o zaistniałej sytuacji.

 

 1. Nauczyciel jest zobowiązany do wezwania policji, w celu ustalenia miejsca pobytu opiekunów prawnych ucznia i zapewnienie uczniowi dalszej opieki. Do czasu ustalenia miejsca pobytu dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela          i funkcjonariusza policji. Po ustaleniu miejsca pobytu opiekunów, policja         w obecności nauczyciela przekazuje ucznia opiekunowi / rodzicowi.

 

 1. W przypadku braku możliwości niezwłocznego ustalenia miejsca pobytu rodziców / opiekunów dziecko przekazywane jest policji, w celu zapewnienia opieki przez właściwy ośrodek opiekuńczo-wychowawczy.

 

Procedura przyprowadzania dzieci z klas I – III (SP) przez wychowawców            lub nauczycieli do świetlicy szkolnej:

 

 

 1. Wychowawcy klas I-III(SP) są zobowiązani do odprowadzenia uczniów po skończonych lekcjach do świetlicy.
 2. Jeżeli lekcje kończy inny nauczyciel (np. informatyki, religii, języka angielskiego itd.), jest on również zobowiązany do odprowadzenia uczniów do świetlicy po skończonej lekcji.
 3. Nauczyciel / wychowawca  klasy jest zobowiązany poinformować nauczyciela    świetlicy ilu uczniów pozostawia w świetlicy i podać osoby nieobecne             w danym dniu.

 

 

 

Procedura postępowania z dziećmi z klas I-III, które nie są zapisane do świetlicy, a zostały czasowo z różnych przyczyn pozostawione bez opieki:

 

 

 1. W sytuacjach wyjątkowych dzieci niezapisane do świetlicy szkolnej mogą przebywać w niej w przypadku, gdy liczebność grupy obecnej w świetlicy nie przekracza 25 uczniów.
 2. Jeżeli uczeń skończył zajęcia, a nie uczęszcza on do świetlicy szkolnej, opiekę do momentu przyjścia rodziców zapewnia mu nauczyciel mający z nim ostatnią lekcję.
 3. W sytuacji opisanej w punkcie 2, jeżeli nauczyciel ma jeszcze planowe zajęcia dydaktyczne, może wówczas przyprowadzić dziecko do świetlicy. Robi to osobiście  i podaje dane ucznia. Zobowiązany jest do powiadomienia rodziców /prawnych opiekunów o pozostawieniu dziecka w świetlicy.
 4. Chore dzieci wychowawca świetlicy w trakcie zajęć świetlicowych w piątki przekazuje pod opiekę pielęgniarki szkolnej, gdzie pozostają do momentu przekazania ich pod opiekę rodziców/opiekunów. W pozostałe dni czekają na rodziców w świetlicy.

Procedura przy zwalnianiu dziecka z zajęć świetlicowych. Procedura dotyczy postępowania w przypadku konieczności zwolnienia ucznia ze świetlicy w czasie, kiedy powinien w niej przebywać: przed lub po lekcjach.

Obowiązki ucznia:

 

 1. Podczas każdorazowego zwolnienia z zajęć świetlicowych, uczeń powinien posiadać informację na piśmie od rodzica lub opiekuna z czytelnym podpisem i datą. W piśmie takim powinna być wyraźnie wyrażona zgoda na samodzielne wyjście ucznia, z podaniem nazwy zajęć dodatkowych oraz godzin, w jakich się one odbywają.
 2. Wymieniony dokument uczeń powinien przedstawić wychowawcy świetlicy.
 3. Bez spełnienia powyższych warunków, dziecko nie będzie mogło samodzielnie opuścić świetlicy na dodatkowe zajęcia.

 

Procedura postępowania w przypadku, próby odebrania ucznia przez osobę,    co do której zachodzi podejrzenie bycia w stanie nietrzeźwości lub bycia pod wpływem innych środków odurzających :

 

 1. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której w ocenie wychowawcy istnieje podejrzenie, iż dziecko odbierane jest przez osobę, wobec której zachodzi podejrzenie, iż jest ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem działania innych środków odurzających, nauczyciel zobowiązany jest poinformować tę osobę o konsekwencjach sytuacji oraz zażądać wezwania (lub samemu wezwać) innego opiekuna dziecka.
 2. O zaistniałej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić  Dyrektora szkoły.
 3. Z zaistniałej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest sporządzić notatkę służbową.
 4. W przypadku, gdy nie ma innej osoby uprawnionej do odbioru dziecka należy wezwać policję.
 5. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić również wychowawcę klasy oraz pedagoga.

 

Procedura postępowania w przypadku występowania agresji słownej, fizycznej:

 

 

 1. Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do interweniowania za każdym razem, gdy zaistnieje sytuacja zachowań agresywnych. Wychowawca izoluje uczestników zajścia, przeprowadza z nimi rozmowę oraz powiadamia wychowawcę klasy i rodziców o zdarzeniu.
 2. Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową w zeszycie informacji      o uczniach.
 3. Następnie nauczyciel świetlicy postępuje zgodnie ze szkolną procedurą postępowania wobec ucznia przejawiającego zachowania agresywne.
 4. W przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa innych dzieci sprawca zostaje czasowo zawieszony (na okres 2 tygodni) w prawach uczestnika świetlicy.       W tym czasie rodzice zobowiązani są do zapewnienia dziecku opieki.

 

Procedura postępowania w przypadku niszczenia mienia kolegów, świetlicy:

 

 

 1. Wychowawca świetlicy powiadamia o zdarzeniu rodziców, wychowawcę klasy. Sporządza także notatkę służbową w zeszycie informacji o uczniach.
 2. W dalszej kolejności nauczyciel świetlicy postępuje zgodnie ze szkolną procedurą postępowania w przypadku niszczenia mienia szkolnego                    i prywatnego na terenie szkoły.
 3. Uczeń niszczący mienie kolegów oraz jego rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną i zobowiązani są do naprawienia wyrządzonej szkody.

 

Procedura postępowania w przypadku kradzieży:

 

 1. Gdy ma miejsce kradzież wśród uczniów na terenie świetlicy wychowawca przeprowadza rozmowę z poszkodowanym w celu wyjaśnienia zajścia               i sporządza notatkę służbową w zeszycie informacji o uczniach.
 2. Wychowawca informuje o zajściu pedagoga szkolnego, który wdraża szkolną procedurę postępowania w przypadku kradzieży w szkole.
 3. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawianie w niej drogich przedmiotów, zabawek, telefonów komórkowych itp.

 

Procedura postępowania w przypadku opuszczenia świetlicy bez pozwolenia:

 

 

 1. Wychowawca świetlicy o zdarzeniu powiadamia rodziców, wychowawcę klasy.
 2. W obecności rodziców przeprowadza rozmowę z uczniem, w celu przypomnienia regulaminu świetlicy.
 3. Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową w zeszycie.
 4. W przypadku ponownego opuszczenia przez dziecko świetlicy bez pozwolenia, rozmowę z uczniem przeprowadza pedagog szkolny.
 5. W przypadku trzeciego opuszczenia świetlicy bez pozwolenia uczeń zostaje zawieszony w prawach uczestnika świetlicy.

 

Procedura kontaktów z rodzicami:

 

 1. Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do stałego kontaktu z rodzicami poprzez rozmowy indywidualne, kontakt telefoniczny, korespondencję.

Procedura spożywania posiłków w stołówce szkolnej:

 

 1. Dzieci korzystające z posiłków w stołówce szkolnej, obiady spożywają pod opieką wychowawców świetlicy.
 2. Stołówka szkolna wydaje posiłki w godzinach od 11.20 – 13.00.
 3. Spożywanie obiadów odbywa się zgodnie z ustalonym grafikiem.

 11.20 – 11.40 uczniowie klas I – V SP

                                                      11.45 – 12.00 uczniowie ,,O”

        12.25 – 12.45 uczniowie klas VI- VIII SP

 

 1. Powrót  uczniów   ze  stołówki  jest samodzielny.
 2. W stołówce  szkolnej w czasie spożywania posiłków mogą przebywać osoby stołujące się, uczniowie  i nauczyciele dyżurujący.
 3. Uczniów ,którzy nie respektują swoich pór obiadowych nie wpuszcza się do stołówki.
 4. Nauczyciel dyżurujący  nie wpuszcza do stołówki podczas przerw obiadowych osób postronnych, np. interesantów, rodziców.
 5. Wychowawca  dyżurujący nadzoruje porządek podczas spożywania posiłków

przez uczniów: odniesienie talerzy, kubów, sztućców itp. Oraz kontroluje kulturę spożywania posiłków.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Gardei
  ul. Sportowa1
  82-520 Gardeja
 • 55 2751477

Galeria zdjęć