Gardeja

Nawigacja

Konkursy świetlicy REGULAMIN ŚWIETLICY Dowozy dzieci do szkoły Procedury świetlicy Regulamin dowozów i odwozów Dokumenty do pobrania Regulamin stołówki Regulaminy i podsumowanie konkursów świetlicowych

Świetlica

REGULAMIN ŚWIETLICY

Regulamin_swietlicy.__2019-2020

 

REGULAMIN   ŚWIETLICY     SZKOŁA  PODSTAWOWA  W   GARDEI

ROK  SZKOLNY 2019/2020

 

 

 1. Cele i założenia świetlicy szkolnej

 

Celem ogólnym świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:

 

 

 1. Zapewnienie uczniom dojeżdżającym opieki w godzinach przed lub po lekcjach.
 2. Organizowanie dożywienia dla uczniów.
 3. Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielenie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 4. Wdrażanie dzieci do zabawy z zachowaniem zasad wspólnej współpracy

w zespole.

 1. Tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających

zdrowiu i bezpieczeństwu.

 1. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania             u wychowanków właściwej postawy społeczno-moralnej(odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i środowisku lokalnym).
 2.  Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
 3. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za mienie cudze i  własne.
 4. Wdrażanie nawyków zdrowego stylu życia.
 5. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem i psychologiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

 

 

ZAŁOŻENIA  ORGANIZACYJNE

 

1.Zajęcia w świetlicy odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach           

       od  7.00 – 16.00.

2.W zajęciach uczestniczą  obowiązkowo uczniowie:

-    dojeżdżający  do  szkoły  w  Gardei  i  czekający  na  odwozy  po zakończonych  lekcjach

-    mający wolne godziny lekcyjne wynikające z planu

 -   zwolnieni  z lekcji religii itp.

 - uczniowie klas I – III SP ,których oboje rodzice pracują ( na podstawie  deklaracji rodziców-kart zgłoszenia do świetlicy szkolnej)

3. Zajęcia prowadzi nauczyciel według miesięcznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczego świetlicy.

4.Obecności i nieobecności uczniów w obowiązkowych zajęciach świetlicowych są  odnotowane przez wychowawców świetlicy w dziennikach. Uwagi pozytywne i negatywne dla uczniów są przekazywane wychowawcom bezpośrednio do LIBRUSA przez nauczycieli świetlicy.

5.Uczniowie mogą korzystać ze sprzętu RTV, gier itp. za zgodą nauczyciela.

6.W czasie zajęć obowiązuje dyscyplina lekcyjna.

7.Uczniowie w czasie zajęć świetlicowych nie mogą korzystać z telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych takich jak odtwarzacz CD, odtwarzacz MP3 itp. Nie mogą robić zdjęć, nagrywać filmów i słuchać głośnej muzyki.                                     

8.Podczas wydawania posiłków stoliki udostępnione są do konsumpcji.

 

W celu usprawnienia wydawania posiłków i ograniczenia ilości spóźnień na  lekcje ,obiady wydawane są w godzinach:

     11.20 – 11.40 uczniowie klas I – V SP

     11.45 – 12.00 uczniowie ,,O”

     12.25 – 12.45 uczniowie klas VI- VIII SP.                                          

9.  Zajęcia w świetlicy trwają 60 minut. 

- Wychowawcy świetlicy podczas przerw opiekują się dziećmi z klas I -III (SP) ,które czekają na zajęcia lub są po zajęciach lekcyjnych.

- Uczniowie z pozostałych klas korzystają z przerw międzylekcyjnych.Po dzwonku wychodzą ze świetlicy pod swoje klasy, gdzie opiekę nad nimi sprawują nauczyciele dyżurujący.

Nie opiekujemy się uczniami przechodzącymi na zajęcia planowe.  

Wychowawcy klas I-III(SP) są zobowiązani do odprowadzenia uczniów po skończonych lekcjach do świetlicy.

 - Jeżeli lekcje kończy inny nauczyciel (np. informatyki, religii, języka angielskiego itd.), jest on również zobowiązany do odprowadzenia uczniów  do świetlicy po skończonych zajęciach.

 - Nauczyciel / wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować wychowawcę   świetlicy ilu uczniów pozostawia w świetlicy i podać osoby nieobecne w danym dniu.

10. W sytuacjach wyjątkowych dzieci z klas I-III SP niezapisane do świetlicy szkolnej mogą przebywać w niej w przypadku, gdy liczebność grupy obecnej w świetlicy nie przekracza 25 uczniów.

11. Jeżeli uczeń z klas I-III SP skończył zajęcia, a nie uczęszcza on do świetlicy szkolnej, opiekę do momentu przyjścia rodziców zapewnia mu nauczyciel mający z nim ostatnią lekcję.

12. W sytuacji opisanej w punkcie 11, jeżeli nauczyciel ma jeszcze planowe zajęcia dydaktyczne, może wówczas przyprowadzić dziecko do świetlicy. Robi to osobiście i podaje dane ucznia. Zobowiązany jest do powiadomienia  rodziców /prawnych opiekunów o pozostawieniu dziecka w świetlicy.

13.  Po 2 dzwonku na lekcję uczniowie ustawiają się  i  wchodzą do świetlicy. 

14.  Kurtki, płaszcze oraz buty pozostawiane są  w szatni.

15. Tornistry stawiane  są w czasie zajęć przy stolikach lub na ławkach bocznych w świetlicy albo zabierane na  przerwę i pilnowane przez właściciela.

 

 

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY

 1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.
 2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.
 3. Uczniowie dojeżdżający oczekują na autobus szkolny w świetlicy.
 4. Uczniowie dojeżdżający, którzy spóźnili się na autobus szkolny mają obowiązek ten fakt zgłosić do nauczyciela dyżurującego w świetlicy.
 5. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela świetlicy.
 6. Świetlica czynna jest od godziny 7:00 do 16:00. Uprzejmie prosimy                    o punktualność związaną z odbieraniem dzieci i nie przedłużaniu czasu pracy świetlicy.
 7. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować  i dbać       o wyposażenie świetlicy. Za umyślne, wynikłe z nieprzestrzegania umów zniszczenie przez dziecko sprzętu, zabawek i innych rzeczy wchodzących        w skład wyposażenia świetlicy odpowiadają rodzice.
 8. Uczniowie w świetlicy zachowują się kulturalnie zarówno podczas zajęć jak i podczas spożywania posiłków. Respektują polecenia nauczyciela - wychowawcy.
 9. Wszelkie sytuacje związane z wychodzeniem i odbieraniem dzieci ze świetlicy oraz wszelkie zmiany prosimy przekazywać pisemnie. Szczególnie dotyczy to samodzielnych wyjść dziecka ze świetlicy.
 10. W sytuacji, gdy dziecko będzie odbierała inna osoba niż podana w karcie zgłoszeń, należy dostarczyć pisemne oświadczenie z dokładną informacją, czy jest to jednorazowa sytuacja, czy też zmiana na stałe.
 11. Prosimy, aby pamiętać  o czytelnym podpisywaniu oświadczeń,  o pisaniu właściwych dat i dokładnej godziny, szczególnie dotyczy to samodzielnych wyjść dziecka do domu.
 12. Nie wypuszczamy dzieci ze świetlicy na podstawie informacji słownej samego dziecka lub innej osoby.

 

 

DOKUMENTACJA   ŚWIETLICY :

 

- Miesięczny plan pracy dydaktyczno – wychowawczej świetlicy.

- Dzienniki zajęć świetlicy .

- Karty zgłoszenia dzieci do świetlicy szkolnej.

- Karty zgłoszenia dzieci na obiady od rodziców.

- Regulamin świetlicy.

- Regulamin stołówki szkolnej.

- Regulamin dla ucznia przewożonego autobusem szkolnym.

- Kronika świetlicy.

- Procedury obowiązujące w świetlicy szkolnej.

- Regulamin pobytu ucznia w Szkole Podstawowej w Gardei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Gardei
  ul. Sportowa1
  82-520 Gardeja
 • 55 2751477

Galeria zdjęć