Gardeja

Nawigacja

Godziny otwarcia Regulamin Biblioteki Konkursy biblioteki

Biblioteka

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA I UDOSTĘPANIANIA DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCHSZKOŁA PODSTAWOWA W GARDEI

Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz.811) wprowadza nowe zasady wyboru przez nauczycieli podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz gwarantuje uczniom szkół podstawowych i gimnazjów prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania dla tych szkół

 

Rozdział I Postanowienia ogólne

Przedmiot regulaminu

Niniejszy „regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych zwany dalej „Regulaminem”, reguluje:

  1. zasady związane z wypożyczaniem i udostępnianiem darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania, tryb przyjęcia podręczników na stan biblioteki szkolnej,

  2. postępowanie w przypadku zagubienia, zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

 

Rozdział II

Zadania biblioteki podręczników szkolnych

 1. Biblioteka podręczników szkolnych, zwana dalej Biblioteką, gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.

 2. Biblioteka nieodpłatnie:

  • wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową,

  • przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.

 3. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

 

Rozdział III

Przyjęcie podręczników na stan szkoły

 1. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe przekazane szkole w ramach dotacji zostają przyjęte na stan Biblioteki na podstawie protokołu przyjęcia sporządzonego przez nauczyciela – bibliotekarza.

 2. Podręczniki, materiały edukacyjne i inne materiały biblioteczne stanowią własność szkoły.

 3. Podręczniki, materiały edukacyjne przekazane szkole w ramach dotacji winny być użytkowane przez minimum 3 lata.

  Rozdział IV

  Udostępnianie zbiorów

 

§1

Użytkownicy Biblioteki podręczników szkolnych

 1. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły.

  1. Użytkownicy Biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji.

   §2

Okres trwania wypożyczenia

 1. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego - najpóźniej do 10 września danego roku szkolnego.

 2. Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy, najpóźniej do dnia 20 czerwca.

 3. Szczegółowe zasady wypożyczania określa procedura wypożyczania podręczników, o której mowa w §3 Regulaminu.

  1. W przypadku rezygnacji z nauki w Szkole Podstawowej w Gardei wychowawca ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego term                                                                                                                                           §3

Procedura wypożyczania podręcznika

 1. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy, pobiera z Biblioteki ćwiczenia i podręczniki w liczbie równej liczbie uczniów swojej klasy.

 2. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do podpisania oświadczenia (zał. 1).

 3. Wychowawca ma obowiązek poinformować uczniów, aby przed wypożyczeniem sprawdzili stan podręcznika lub materiałów edukacyjnych, a ewentualne uszkodzenia natychmiast zgłosili nauczycielowi bibliotekarzowi.

  §4

                                          Zmiana szkoły

 1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych rezygnuje z edukacji w szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne do wychowawcy klasy .

 2. Wychowawca otrzymane podręczniki i materiały edukacyjne przekazuje niezwłocznie do biblioteki.

 3. W przypadku braku zwrotu otrzymanych podręczników lub materiałów edukacyjnych zastosowanie ma rozdział V niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział V

                                            Odpowiedzialność za udostępniane podręczniki

§1

Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem

 1. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe zabezpieczenie książki przed zniszczeniem.

 2. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw.

 3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.

 4. Do 20 czerwca uczeń zobowiązany jest do zwrotu podręczników.

                                           §2

Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego

 1. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się zabrudzenie, poplamienie, rozerwanie uniemożliwiające dalsze wykorzystywanie, popisanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które mają wpływ na pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

 2. Na żądanie wychowawcy lub bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, zobowiązany jest do naprawy podręcznika.

 

                                                                              §3

Zakres odpowiedzialności

 1. Rodzic/opiekun prawny ucznia ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia, zniszczenie wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia.

 2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika lub materiału edukacyjnego, szkoła może żądać zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Wartość podręczników określana jest na podstawie ceny publikacji określonej przez dane Wydawnictwo (załącznik 3 – do wglądu w bibliotece szkolnej).

 3. Rodzic/opiekun prawny ucznia, który zniszczył bądź zgubił podręcznik lub materiał edukacyjny zobowiązany jest do uiszczenia wskazanej kwoty na konto szkoły.

 

Rozdział VI

Inwentaryzacja

  1. Inwentaryzacja zasobów Biblioteki podręczników odbywa się raz w roku, po rozliczeniu podręczników przez wychowawców klas.

  2. Inwentaryzację przeprowadza komisja do tego celu powołana, która do końca czerwca danego roku przedstawia Dyrektorowi sprawozdanie, celem uzupełnienia zbiorów.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

2. Sprawy sporne pomiędzy wychowawcą, bibliotekarzem i rodzicem rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

3. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Rada Pedagogiczna.

4. Decyzję w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje Dyrektor szkoły.

5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 3 września 2018r.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Gardei
  ul. Sportowa1
  82-520 Gardeja
 • 55 2751477

Galeria zdjęć