Gardeja

Nawigacja

Konkursy świetlicy REGULAMIN ŚWIETLICY Dowozy dzieci do szkoły Procedury świetlicy Regulamin dowozów i odwozów Dokumenty do pobrania Regulamin stołówki

Świetlica

REGULAMIN ŚWIETLICY

REGULAMIN   ŚWIETLICY   SZKOLNEJ

 SZKOŁA  PODSTAWOWA   W   GARDEI

ROK  SZKOLNY 2018/2019

 

 

REGULAMIN_2018.doc

 

 

 1. Cele i założenia świetlicy szkolnej

 

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:

 

 1. Zapewnienie uczniom dojeżdżającym opieki w godzinach przed lub po lekcjach.
 2. Organizowanie dożywienia dla uczniów.
 3. Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielenie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 4. Wdrażanie dzieci do zabawy z zachowaniem zasad wspólnej współpracy

w zespole.

 1. Tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających

zdrowiu i bezpieczeństwu.

 1. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno-moralnej(odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i środowisku lokalnym).
 2.  Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
 3. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za mienie cudze i  własne.
 4. Wdrażanie nawyków zdrowego stylu życia.
 5. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem i psychologiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczyc

 

 

 

ZAŁOŻENIA  ORGANIZACYJNE

 

1.Zajęcia w świetlicy odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach   od  6.45 – 16.00.

2.W zajęciach uczestniczą  obowiązkowo uczniowie:

-    dojeżdżający  do  szkoły  w  Gardei  i  czekający  na  odwozy  po zakończonych  lekcjach

-    mający wolne godziny lekcyjne wynikające z planu

 -   zwolnieni  z lekcji religii itp.

 -    uczniowie klas I – III SP ,których oboje rodzice pracują ( na podstawie deklaracji rodziców-kart zgłoszenia do świetlicy szkolnej)                

3. Zajęcia prowadzi nauczyciel według miesięcznego planu pracy opiekuńczo- wychowawczego świetlicy.

4.Obecności i nieobecności uczniów w obowiązkowych zajęciach świetlicowych są  odnotowane przez wychowawców świetlicy wdziennikach świetlicowych. Uwagi  pozytywne i negatywne dla

uczniów są przekazywane wychowawcom bezpośrednio do LIBRUSA przez nauczycieli  świetlicy.     

5.   Uczniowie mogą korzystać ze sprzętu RTV, gier itp. za zgodą nauczyciela.

6.   W czasie zajęć obowiązuje dyscyplina lekcyjna.

7.   Uczniowie w czasie zajęć świetlicowych mogą korzystać z telefonów                                 

      komórkowych i urządzeń elektronicznych takich jak odtwarzacz CD,       

      odtwarzacz MP3 itp. Nie mogą robić zdjęć, nagrywać filmów i słuchać   

      głośnej muzyki (tylko przez słuchawki).                                      

8.   Podczas wydawania posiłków stoliki udostępnione są do konsumpcji.

W celu usprawnienia wydawania posiłków i ograniczenia ilości spóźnień na lekcje ,obiady wydawane są

11.20 – 11.40 uczniowie klas I - VI  SP

11.45 – 12.00 uczniowie ,,O”

12.25 – 12.45 uczniowie klas  III  GIMN. uczniowie klas VII- VIII SP.

9.  Zajęcia w świetlicy trwają 60 minut.

- Wychowawcy świetlicy podczas przerw opiekują się dziećmi z klas I -III  (SP) ,które czekają na zajęcia lub są po zajęciach lekcyjnych.

- Uczniowie z pozostałych klas korzystają z przerw międzylekcyjnych.                     

   Po dzwonku wychodzą ze świetlicy pod swoje klasy, gdzie opiekę nad nimi sprawują nauczyciele dyżurujący.

-  Nie opiekujemy się uczniami przechodzącymi na zajęcia planowe.  

-  Wychowawcy klas I-III(SP) są zobowiązani do odprowadzenia uczniów po skończonych lekcjach do świetlicy.

- Jeżeli lekcje kończy inny nauczyciel (np. informatyki, religii, języka angielskiego itd.), jest on również zobowiązany do odprowadzenia uczniów  do świetlicy po skończonych zajęciach.

- Nauczyciel / wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować wychowawcę   świetlicy ilu uczniów pozostawia w świetlicy i podać osoby nieobecne w danym dniu.

10. W sytuacjach wyjątkowych dzieci z klas I-III SP niezapisane do świetlicy szkolnej mogą przebywać w niej w przypadku, gdy liczebność grupy obecnej w świetlicy nie przekracza 25 uczniów.

11. Jeżeli uczeń z klas I-III SP skończył zajęcia, a nie uczęszcza on do świetlicy szkolnej, opiekę do momentu przyjścia rodziców zapewnia mu nauczyciel mający z nim ostatnią lekcję.

12. W sytuacji opisanej w punkcie 11, jeżeli nauczyciel ma jeszcze planowe zajęcia dydaktyczne, może wówczas przyprowadzić dziecko do świetlicy. Robi to osobiście i podaje dane ucznia. Zobowiązany jest do powiadomienia  rodziców /prawnych opiekunów o pozostawieniu dziecka w świetlicy.

13.  Po dzwonku na lekcję uczniowie ustawiają się  i  wchodzą do świetlicy.                          

14.  Kurtki, płaszcze oraz buty pozostawiane są  w szatni.

15. Tornistry stawiane  są w czasie zajęć przy stolikach lub na ławkach
 bocznych w świetlicy albo zabierane na  przerwę i pilnowane przez właściciela.

 

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY

 1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.
 2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.
 3. Uczniowie dojeżdżający oczekują na autobus szkolny w świetlicy.
 4. Uczniowie dojeżdżający, którzy spóźnili się na autobus szkolny mają obowiązek ten fakt zgłosić do nauczyciela dyżurującego ze świetlicy.
 5. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela świetlicy.
 6. Świetlica czynna jest od godziny 6:45 do 16:00. Uprzejmie prosimy o punktualność związaną z odbieraniem dzieci i nie przedłużaniu czasu pracy świetlicy.
 7. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować  i dbać o wyposażenie świetlicy. Za umyślne, wynikłe z nieprzestrzegania umów zniszczenie przez dziecko sprzętu, zabawek i innych rzeczy wchodzących w skład wyposażenia świetlicy odpowiadają rodzice.
 8. Uczniowie w świetlicy zachowują się kulturalnie zarówno podczas zajęć   

          jak i podczas spożywania posiłków. Respektują polecenia nauczyciela - wychowawcy.

 1. Wszelkie sytuacje związane z wychodzeniem i odbieraniem dzieci ze świetlicy oraz wszelkie zmiany prosimy przekazywać pisemnie. Szczególnie dotyczy to samodzielnych wyjść dziecka ze świetlicy.
 2. W sytuacji, gdy dziecko będzie odbierała inna osoba niż podana w karcie zgłoszeń, należy dostarczyć pisemne oświadczenie z dokładną informacją, czy jest to jednorazowa sytuacja, czy też zmiana na stałe.
 3. Prosimy, aby pamiętać  o czytelnym podpisywaniu oświadczeń,  o pisaniu właściwych dat i dokładnej godziny, szczególnie dotyczy to samodzielnych wyjść dziecka do domu.
 4. Nie wypuszczamy dzieci ze świetlicy na podstawie informacji słownej samego dziecka lub innej osoby.

 

 

DOKUMENTACJA   ŚWIETLICY :

 

- Roczny plan pracy dydaktyczno – wychowawczej świetlicy.

- Miesięczny plan pracy dydaktyczno – wychowawczej świetlicy.

- Dzienniki świetlicowe dla SP i Gimn.

- Karty zgłoszenia dzieci do świetlicy szkolnej.

- Karty zgłoszenia dzieci na obiady od rodziców.

- Regulamin świetlicy.

- Regulamin stołówki szkolnej.

- Regulamin dla ucznia przewożonego autobusem szkolnym.

- Kronika świetlicy.

- Procedury obowiązujące w świetlicy szkolnej.

- Regulamin  pobytu  ucznia w Szkole Podstawowej w Gardei.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Gardei
  ul. Sportowa1
  82-520 Gardeja
 • 55 2751477

Galeria zdjęć